Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Studijní obory

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. nabízí následující studijní obory:

kód oboru: 53-41-N/41

Délka studia: denní studium 3 roky

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Program připravuje pro činnosti v komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy. Absolvent zvládá zajišťovat péči v oblasti klinické výživy, poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb v souladu s diagnózou klienta/pacienta, zajišťovat dietetickou péči, hodnotit účinky léčebné výživy na klienta/pacienta, provádět poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou (např. diabetologie, obezitologie), podílet se na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Získá poznatky o moderních trendech a postupech v poskytování nutriční péče, dále znalosti z oblasti anatomie, fyziologie, patologie a dietologie, léčebné výživy, domácí a primární péče, psychologie, biochemie, chemie potravin, mikrobiologie, epidemiologie a hygieny.

kód oboru: 53-41-N/11

Délka studia: denní studium 3 roky / kombinované studium 3,5 roku

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Absolvent studiem získá odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je absolvent schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou péči o klienta či pacienta metodou ošetřovatelského procesu, podílet se na diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární a preventivní péči. Má předpoklady pro řídící práci, vedení zdravotnického asistenta a dalších zdravotnických pracovníků, pro spolupráci s ostatními pracovníky ve zdravotnictví i další osobní a profesní růst.

kód oboru: 53-41-N/21

Délka studia: denní studium 3 roky / kombinované studium 3,5 roku

Forma ukončení studia: absolutorium a obhajoba absolventské práce

Titul: Diplomovaný specialista v oboru (zkratka DiS.)

Absolvent je připraven pro výkon specialisty v oblasti neodkladné péče, konkrétně v systému zdravotnické záchranné služby a pro činnost v jiných typech záchranných služeb poskytujících zdravotnickou odbornou první pomoc (horská, báňská, vodní apod.). Studiem získává informace o právních a etických aspektech zdravotní péče a specifické odborné vzdělání zahrnující znalosti z urgentní medicíny, první pomoci, ošetřovatelství, vnitřního lékařství, psychologie a dalších.

  • Termíny pro uchazeče

    Nenalezeny žádné nadcházející události.

  • Jak k nám?

  • Facebook profil

© 2016-2019 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.