Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23 bylo ukončeno.


Otevírané studijní obory

AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ OBORFORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
Diplomovaný nutriční terapeutdenní3 roky26
Diplomovaný nutriční terapeutkombinovaná3 roky26
Diplomovaná všeobecná sestradenní3 roky26
Diplomovaná všeobecná sestrakombinovaná3,5 roku26

Více informací najdete v sekci Studijní obory.

Podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Řádně splněné a doložené střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo nostrifikace odpovídajícího zahraničního vzdělání vydaná oprávněným úřadem v ČR (lze prokázat i doložením vyššího stupně vzdělání – např. vysokoškolským diplomem).
 2. Řádně vyplněná a uchazečem podepsaná přihláška ke studiu včetně potvrzení o způsobilosti ke studiu od registrujícího praktického lékaře.
 3. Ke studiu všech oborů a forem přijímáme bez přijímacích zkoušek dle pořadí zaslaných přihlášek do naplnění kapacity třídy.

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeč vyplní a odešle elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek školy. Návazně obdrží na zadaný e-mail předvyplněný formulář přihlášky ke studiu, který si vytiskne, podepíše a nechá potvrdit registrujícím praktickým lékařem v sekci Vyjádření praktického lékaře. Takto úplně a správně vyplněnou přihlášku zašle na adresu školy spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání.
 • Škola nejpozději do 7 dnů od ukončení kola přijímacího řízení zveřejní výsledky na webu školy a na úřední desce školy.
 • Přijatí uchazeči obdrží od školy rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou, doporučeně poštou na svou kontaktní adresu.
 • Uchazeči přijatí v daném kole přijímacího řízení doručí do školy zpět podepsanou smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání a uhradí školné ve stanovené lhůtě, jako rozhodné datum se bere datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání.

Čtvrté kolo přijímacího řízení pro obor Dipl. nutriční terapeut

 • Zahájení 4. kola přijímacího řízení: 1. 9. 2022
 • Ukončení přijímání elektronických přihlášek: 25. 9. 2022 13:00
 • Ukončení 4. kola přijímacího řízení: 30. 9. 2022
  (konečný termín pro podání přihlášky ke studiu v 4. kole přijímacího řízení)
 • Termín zápisu pro uchazeče přijaté v 4. kole: individuálně (při příchodu do školy)

Čtvrté kolo přijímacího řízení pro obor Dipl. všeobecná sestra (denní forma)

 • Zahájení 4. kola přijímacího řízení: 8. 9. 2022
 • Ukončení přijímání elektronických přihlášek: 25. 9. 2022 13:00
 • Ukončení 4. kola přijímacího řízení: 30. 9. 2022
  (konečný termín pro podání přihlášky ke studiu v 4. kole přijímacího řízení)
 • Termín zápisu pro uchazeče přijaté v 4. kole: individuálně (při příchodu do školy)

Podmínky zápisu ke studiu

 1. Přijetí ke studiu na základě splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek (mj. doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo VOŠ/VŠ diplomu získaného v ČR nebo SR, případně nostrifikace dokladu o dosažení středoškolského vzdělání mimo ČR a SR).
 2. U uchazečů, kteří nejsou občany EU, doložení oprávněnosti pobytu na území ČR
 3. Maturita z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka minimálně na úrovni CCE–B2.
 4. Včasné doručení podepsané smlouvy o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání a uhrazení úplaty za vzdělání (školné).

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kontraindikace pro studium

(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zdravotní omezení pro skupiny oborů 53 Zdravotnictví 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23)

 1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 2. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 3. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.
 4. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 5. Prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity.
 6. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B

V souladu s požadavky § 9 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 537/2006 Sb. musí studenti pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných podstoupit zvláštní očkováni proti virové hepatitidě B.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a dále u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

Výše školného od ŠR 2022/23

AKREDITOVANÝ OBORFORMA STUDIACENA ZA ŠKOLNÍ ROK
Diplomovaný nutriční terapeutdenní26 000 Kč
Diplomovaný nutriční terapeutkombinovaná36 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestradenní24 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestrakombinovaná36 000 Kč

Kontakt pro přijímací řízení

TELEFONE-MAIL
775 554 635studuj@skolamedea.cz

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.