Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Otevírané studijní obory

AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ OBORFORMA STUDIADÉLKA STUDIAKAPACITA TŘÍDY
Diplomovaný nutriční terapeutdenní3 roky27
Diplomovaný nutriční terapeutkombinovaná3 roky27
Diplomovaná všeobecná sestradenní3 roky27
Diplomovaná všeobecná sestrakombinovaná3,5 roku27

Více informací najdete v sekci studijní obory.

Podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo dokladu o rovnocennosti zahraničního vzdělání, který byl vydán oprávněným orgánem v ČR. (Lze prokázat i doložením získání vyššího stupně vzdělání, např. vysokoškolským diplomem).
 2. Do školy doručená, řádně vyplněná a uchazečem podepsaná přihláška ke studiu včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od registrujícího praktického lékaře.
 3. Ke studiu všech oborů a forem přijímáme bez přijímacích zkoušek dle pořadí přijetí doručených přihlášek do naplnění kapacity třídy.

Průběh přijímacího řízení

 • Uchazeč vyplní a odešle elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek školy. Návazně obdrží na svůj e-mail předvyplněný formulář přihlášky ke studiu, který si vytiskne, podepíše a nechá potvrdit registrujícím praktickým lékařem v sekci Vyjádření praktického lékaře. Takto úplně a správně vyplněnou přihlášku zašle na adresu školy spolu s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií dokladu o rovnocennosti zahraničního vzdělání.
 • Škola nejpozději do 7 dnů od stanovení výsledků přijímacího řízení zveřejní výsledky na webu školy a na úřední desce školy.
 • Přijatí uchazeči obdrží od školy rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou, doporučeně poštou na svou kontaktní adresu.
 • Uchazeči přijatí v daném kole přijímacího řízení doručí do školy zpět podepsanou smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání a uhradí školné ve stanovené lhůtě. Za rozhodné datum se považuje datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání.

První kolo přijímacího řízení

 • Zahájení 1. kola přijímacího řízení: 1. 3. 2023
 • Ukončení přijímání elektronických přihlášek: nejpozději 30. 5. 2023 v 12:00, v případě naplnění kapacity třídy dříve
 • Ukončení 1. kola přijímacího řízení: 31. 5. 2023
  (nejzazší lhůta pro zaslání vytištěné, podepsané a praktickým lékařem potvrzené přihlášky ke studiu v 1. kole přijímacího řízení)
 • Termín zápisu pro uchazeče přijaté v 1. kole: bude upřesněno
 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění kapacity třídy.

Podmínky zápisu ke studiu přijatých uchazečů

 1. Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo VOŠ/VŠ diplomu získaného v ČR nebo SR, případně úředně ověřené kopie dokladu o rovnocennosti zahraničního vzdělání.
 2. Včasné doručení podepsané smlouvy o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání a uhrazení úplaty za vzdělání (školné).
 3. U uchazečů, kteří nejsou občany EU, doložení oprávněnosti pobytu na území ČR.
 4. Maturita z českého nebo slovenského jazyka nebo doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka minimálně na úrovni CCE–B2.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kontraindikace pro studium

(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zdravotní omezení pro skupiny oborů 53 Zdravotnictví 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23)

 1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 2. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 3. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.
 4. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 5. Prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity.
 6. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B

V souladu s požadavky § 9 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 537/2006 Sb. musí studenti pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných podstoupit zvláštní očkováni proti virové hepatitidě B.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a dále u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

Výše školného pro studenty nastupující od školního roku 2023/24

AKREDITOVANÝ OBORFORMA STUDIACENA ZA ŠKOLNÍ ROK
Diplomovaný nutriční terapeutdenní26 000 Kč
Diplomovaný nutriční terapeutkombinovaná36 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestradenní26 000 Kč
Diplomovaná všeobecná sestrakombinovaná36 000 Kč

Kontakt pro přijímací řízení

TELEFONE-MAIL
775 554 635studuj@skolamedea.cz

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.