Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Často kladené dotazy

Vítejte na stránce často kladené dotazy. Zde jsme pro Vás zpracovali výběr z toho, na co se nás uchazeči o studium nejčastěji ptají.

Dotazy jsou rozděleny do čtyř základních sekcí:

  1. Základní představení – to nejpodstatnější na úvod, co u nás lze studovat a jak
  2. Před nástupem ke studiu – vše potřebné, než se stanete studentem školy
  3. Studium na škole – průběh vlastního studia na naší škole
  4. Škola a její provoz – záležitosti související s provozem školy

Pokud byste nenašli odpověď na otázky, které Vás zajímají, lze poslat svůj dotaz formulářem na konci stránek.

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ

Diplomovaný nutriční terapeut je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve všech typech zdravotnických, sociálních a školských zařízení nebo privátních poradnách. Je také oprávněn zřídit si vlastní praxi. Absolvent oboru může pracovat s klienty z řad běžné populace, které vede ke zdravému životnímu stylu, ale má kvalifikaci i k poskytování nutriční péče pacientům s různými onemocněními.

Diplomovaná všeobecná sestra v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu, provádí edukační činnost, je schopna zhodnotit zdravotní stav a potřeby člověka ve zdraví i v nemoci, případně se podílí na výzkumu v ošetřovatelství. Uplatnění najde v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, domácí péči a zařízeních sociálních služeb.

Denní forma má předepsanou výuku ve škole obvykle 3-4x týdně. Odborné praxi mimo školu je v každém studijním období (pololetí) vyhrazeno několik týdnů, během kterých výuka ve škole neprobíhá.

Kombinovaná forma má předepsanou výuku ve škole jednou týdně, a to ve čtvrtek. Odborné praxi mimo školu je v každém studijním období (pololetí) vyhrazeno několik týdnů, během kterých výuka ve škole neprobíhá.

Podrobný rozpis výuky předmětů a odborné praxe naleznete pod heslem Učební plán.

PŘED NÁSTUPEM KE STUDIU

Nezbytný předpoklad ke studiu na vyšší odborné škole je maturita. Úspěšné splnění maturitní zkoušky a doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (nebo dokladu o rovnocennosti zahraničního vzdělání), případně dokladu o vyšším dosaženém vzdělání, je podmínkou k zápisu ke studiu.

Předchozí zdravotnické vzdělání není pro přijetí do prvních ročníků studia vyžadováno.

Na naší škole nejsou přijímací zkoušky vypsány – do všech oborů a forem nabíráme bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity třídy.

Přihláška se vyplňuje nejprve elektronicky na webu školy. Na základě poskytnutých údajů škola zašle uchazeči na e-mail formulář přihlášky v PDF, který si uchazeč vytiskne, nechá potvrdit praktickým lékařem a ve stanoveném termínu zašle nebo doručí do školy. Přihlášku je nutné škole doručit ve stejném kole přijímacího řízení, ve kterém byla vyplněna přihláška elektronická.

Uchazeč, kterému bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu, se stává faktickým studentem školy až po absolvování zápisu ke studiu. Termín zápisu bude přijatým uchazečům upřesněn v dostatečném předstihu. Podmínkou zápisu je doložení všech předepsaných dokladů (viz podmínky zápisu ke studiu).

STUDIUM NA ŠKOLE

Vyučujeme zdravotnickou angličtinu, jiný cizí jazyk si není možné vybrat. Angličtina je součástí výuky v průběhu celého studia a vykonává se z ní absolutorium. Předpokládaná vstupní úroveň je maturitní, nicméně absolutorium je reálné splnit i při nižších počátečních znalostech. 

Odborné praxe jsou zásadní součástí obou studijních oborů a forem na naší škole. Délka praxí se liší podle oboru, ve všech však jde až o stovky hodin v jednom studijním období (pololetí), které odpovídají v průměru 5 až 8 pracovním týdnům.

Škola spolupracuje s většinou pražských nemocnic a s umístěním na praxi může studentovi pomoci. V případě souhlasu školního garanta praxe je možné praxi vykonávat na základě individuální smlouvy, případně pracovní smlouvy, i jinde (tzv. praxe v místě bydliště).

Díky osvojeným dovednostem z odborných praxí mohou absolventi na studium plynule navázat v zaměstnání již jako zkušení členové profesních týmů.

Podrobný rozpis rozsahu odborné praxe pro jednotlivé obory a formy naleznete pod heslem Učební plán.

Potvrzení o studiu může obdržet uchazeč přijatý ke studiu až po absolvování zápisu ke studiu. Podmínkou zápisu je doložení všech předepsaných dokladů (viz podmínky zápisu ke studiu).

Průkaz ISIC může získat každý student v denní formě vzdělávání. Samotná škola průkaz nevydává, každému oprávněnému studentovi však potvrdíme elektronickou žádost, kterou lze následně podat online na webu isic.cz.

Školní rok začíná na počátku září a dělí se na zimní období (září až leden), letní období (únor až červen) a období školních prázdnin (červenec až srpen).

V každém studijním období je 16 týdnů vyčleněno pro školní výuku a odborné praxe a 3 týdny pro uzavření klasifikace (zkouškové období).

V době školních prázdnin je pro některé studijní obory předepsána prázdninová odborná praxe v rozsahu stanoveném učebními plány (viz heslo níže).

Školné je možné hradit za celý školní rok nebo za pololetí (jedno studijní období). Platba školného přijatých uchazečů probíhá po přijetí ke studiu (tj. po ukončení kola přijímacího řízení, ve kterém se uchazeč ke studiu přihlásil). Od letního období 1. ročníku je možné požádat o individuální splátkový kalendář.

Pro lepší představu o průběhu studijního týdne u denního studia, resp. celého období u kombinovaného studia jsme pro Vás připravili vzorové rozvrhy. Tyto naleznete na následujících odkazech:

Diplomovaný nutriční terapeut – Denní forma

Diplomovaný nutriční terapeut – Kombinovaná forma

Diplomovaná všeobecná sestra – Denní forma

Diplomovaná všeobecná sestra – Kombinovaná forma

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z anglického jazyka a obhajoby absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria je absolvent oprávněn používat označení “diplomovaný specialista” (zkráceně “DiS.”).

ŠKOLA A JEJÍ PROVOZ

Díky umístění školy MEDEA přímo u metra C – Roztyly je dopravní dostupnost vynikající. Na Roztyly se dostanete také městskými nebo dálkovými autobusy. Od zastávek ke vchodu školy je to pak méně než 5 minut chůze. Pro parkování vozidel lze využít veřejná parkoviště P+R, nejbližší v OC Westfield Chodov.

Naše knihovna je dostupná 24 hodin denně, každý student má totiž bezplatný přístup na portál Bookport od nakladatelství GRADA, kde najde zdravotnickou a jinou odbornou literaturu ke studiu.

Přímo v objektu školy je studentům přístupná kantýna s hotovými jídly, teplým pultem a dalším občerstvením.

V současné době škola nezajišťuje, nemá žádné vlastní kapacity ani smlouvy s ubytovacími zařízeními.

Máte další dotazy? Ptejte se, rádi odpovíme.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.