Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Žádosti a poplatky

Na této stránce naleznete žádosti spojené se studiem na SVOŠZ MEDEA, s.r.o., vycházející z přehledu práv studentů definovaných školním řádem. Žádosti lze podávat osobně v úředních hodinách ředitelny školy nebo elektronicky za předpokladu zaslání ze školní e-mailové adresy. Zpoplatněné žádosti jsou uvedeny v Ceníku materiálu a služeb.

Prodloužení zkouškového období

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi povoleno prodloužení řádného zkouškového období. Prodloužené zkouškové období může být studentovi povoleno pouze v odůvodněných případech. Prodloužení zkouškového období schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou písemného vyjádření.

 • Příslušná žádost je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Opakování ročníku/období

Řídí se § 97 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi povoleno opakování ročníku nebo období. Opakování ročníku nebo období může být studentovi povoleno pouze v odůvodněných případech. Opakování ročníku nebo období schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí.

 • Příslušná žádost je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Přerušení studia

Řídí se § 97 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi povoleno přerušení studia. Přerušení studia může být povoleno pouze v odůvodněných případech. Přerušení studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí.

Pokud dojde v době přerušení studia ke změnám učebního plánu, případně změnám podmínek studia, je student povinen tyto změny respektovat. V případě potřeby může být studentovi ředitelem školy stanovena povinnost vykonat rozdílové zkoušky (zpoplatněné) ze stanovených modulů.

Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky.

Přerušit studium lze maximálně na dobu 2 let. Pokud student nepožádá v této lhůtě o nastoupení po přerušení studia, bude jeho studium automaticky ukončeno.

 • Žádost o přerušení studia je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE
 • Žádost o nástup po přerušení studia je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Změna studijního oboru

Řídí se § 97 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi povolena změna studijního oboru. Změna studijního oboru může být povolena pouze v odůvodněných případech. Změnu studijního oboru schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí.

Změna studijního oboru může být podmíněna vykonáním rozdílové zkoušky (zpoplatněné) ze stanovených modulů tak, aby došlo k adekvátnímu naplnění obsahu studijního oboru, do kterého chce student přestoupit.

 • Příslušná žádost je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Změna formy studia

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi povolena změna formy studia. Změna formy studia může být povolena pouze v odůvodněných případech. Změnu formy studia schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou rozhodnutí.

Změna formy studia může být podmíněna vykonáním rozdílové zkoušky (zpoplatněné) ze stanovených modulů tak, aby došlo k naplnění požadavků akreditace formy studia, do které chce student přestoupit.

 • Příslušná žádost je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Uznávání dosaženého vzdělání

Řídí se § 100 zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi uznáno ucelené nebo částečné dosažené vzdělání. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání studenta, uvolní studenta zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. Uznání uceleného nebo částečně dosaženého vzdělání schvaluje ředitel školy formou rozhodnutí.

 • Příslušná žádost je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Úprava splátkového kalendáře školného

Na základě písemné žádosti na příslušném formuláři může být studentovi povolena úprava splátkového kalendáře školného. O úpravě splátkového kalendáře školného rozhoduje ředitel nebo zástupce ředitele školy formou písemného vyjádření.

 • Příslušná žádost je k dispozici ke stažení ve formátu PDF ZDE

Ukončení vzdělávání | bez předepsaného formuláře

Řídí se § 98 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Na základě písemného sdělení studenta řediteli školy o ukončení studia bude studentovi ukončeno studium.

Absolutorium a absolventská práce

 • Žádost o schválení tématu absolventské práce ve formátu PDF ZDE
 • Žádost o prodloužení termínu odevzdání absolventské práce ve formátu PDF ZDE
 • Žádost o náhradní/opravný termín absolutoria ve formátu PDF ZDE

© 2016-2022 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, S.R.O.