Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.

Volební řád Školské rady SVOŠZ MEDEA, s.r.o.

 Článek 1. Obecné zásady voleb Školské rady.

 1. Školská rada je tříčlenná. Jednoho zástupce do Školské rady jmenuje ředitel školy, jednoho zástupce volí studenti školy a jednoho zástupce volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Členem Školské rady nemůže být ředitel školy.
 3. Týž člen Školské rady nemůže být současně jmenován ředitelem školy, zvolen studenty školy nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena Školské rady této školy studenty školy ani jmenován ředitelem školy.
 4. Funkční období členů Školské rady je tři roky.
 5. Volební řád upravuje volbu zástupce studentů školy a zástupce pedagogických pracovníků školy.

Článek 2. Volba zástupce studentů školy.

 1. Právo hlasovat ve volbách mají všichni studenti školy. Účast ve volbách je dobrovolná.
 2. Student školy má právo odevzdat ve volbách pouze jeden hlas. Hlasování je tajné a probíhá formou zabezpečeného elektronického hlasování.
 3. Odevzdání hlasu probíhá uvedením jména a příjmení voleného kandidáta na elektronickém hlasovacím lístku.
 4. Hlasování probíhá 72 hodin a jeho zahájení je oznámeno s předstihem nejméně 24 hodin. Zahájení hlasování je studentům školy oznámeno vývěskou v prostorách školy a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 5. Nárok stát se členem Školské rady vzniká kandidátovi, který získá nejvyšší počet hlasů. Plnění mandátu člena Školské rady je podmíněno souhlasem kandidáta s jeho přijetím. V případě odmítnutí mandátu je tento nabídnut dalšímu kandidátovi v pořadí.
 6. Při rovnosti hlasů se pořadí kandidátů stanoví losem.
 7. Zápis o volbách vyhotovuje ředitel školy nebo jím pověřená osoba a validují jej zástupce pedagogického sboru školy a zástupce studentů školy.

Článek 3. Volba zástupce pedagogických pracovníků.

 1. Při volbě zástupce pedagogických pracovníků školy se postupuje analogicky podle čl. 2 s tím, že právo hlasovat náleží všem interním pedagogickým pracovníkům školy.
 2. V případě, že s takovým postupem vyjádří souhlas všichni interní pedagogičtí pracovníci školy, může být volba provedena rovněž aklamací.

Článek 4. Ostatní ustanovení.

 1. Veškeré další náležitosti voleb Školské rady se řídí ustanoveními § 167 a 168 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými právními předpisy.

 

V Praze dne 18. 4. 2016
Mgr. Lukáš Kindl, ředitel školy

 • Co se děje

  Nenalezeny žádné nadcházející události.

 • Facebook profil

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o.